Behandling af personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger

Her kan du læse vores privatlivspolitik og blive klogere på, hvordan vi behandler personoplysninger i Jutlander Bank.

Dataansvarlig
Jutlander Bank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Jutlander Bank
Markedsvej 5-7
9600 Aars
CVR-nr.: 28299494
Telefon: 9657 5800
Mail: jutlander@jutlander.dk

1.    Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
•    På e-mail: jutlander@jutlander.dk
•    På telefon: 9657 5800
•    Ved brev: Jutlander Bank, Markedsvej 5-7, 9600 Aars, Att. DPO

2.    Formålene og retsgrundlag for behandling af persondata
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:
•    For at kunne yde dig korrekt og kvalificeret rådgivning
•    For at kunne tilbyde dig det bedste udbud af finansielle tjenesteydelser
•    For at kunne beskytte dig mod bedrageri
•    For at kunne overholde aftaler med dig
•    For at kunne opfylde lovkravene til finansielle virksomheder

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
•    Lov om finansiel virksomhed
•    Betalingsloven
•    Bogføringsloven
•    Hvidvaskloven
•    Databeskyttelsesloven
•    Kreditaftaleloven
•    Skattekontrolloven

Vi behandler oplysninger om dig, når
•    Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt
•    Du har givet dit samtykke til bruge af dine personoplysninger til et bestemt formål
•    Vi er juridisk forpligtede jf. ovennævnte love
•    Det er nødvendigt for at forfølge Jutlander Banks legitime interesser

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejnings-regler i databeskyttelsesforordningen.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, kan for eksempel være for at forebygge misbrug og tab eller for at styrke IT- og betalingssikkerhed.
Endelig kan det være til direkte markedsføring, hvis vi vurderer, at bankens interesser klart vejer tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

3.    Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•    Grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer
•    Økonomiske oplysninger, f.eks. din indkomst, sikkerhedsstillelse, gæld eller kreditvurdering
•    Oplysninger om din uddannelse, dit erhverv eller dit arbejde
•    Oplysninger om din familie og husstand
•    Id-dokumentation, f.eks. fotokopier af pas, kørekort eller fødselsattest
•    Oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem samt dine præferencer i den forbindelse.

For at sikre dokumentation for aftaler og korrekt betjening kan Jutlander Bank A/S optage og gemme telefonsamtaler med dig.
Jutlander Bank A/S optager blandt andet telefonsamtaler, der kan føre eller fører til transaktioner om værdipapirer m.v.
Af hensyn til sikkerheden sker der tv-overvågning m.v. af for eksempel kundeekspeditioner, indgange, facader, adgangs- og flugtveje samt pengeautomater.

Følsomme oplysninger
Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig eller tilbyde dig et produkt eller en ydelse. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme oplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav.

Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a.
•    Oplysninger om fagforeningsmedlemskaber
•    Oplysninger om dit helbred og din genetiske baggrund, f.eks. nedarvede helbredsfaktorer og biometriske data, f.eks. ansigtsbilleder
•    Oplysninger om din religiøse eller filosofiske overbevisning.

4.    Videregivelse af persondata
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
•    Banken og dens ansatte har tavshedspligt. Vi videregiver som hovedregel kun oplysninger med dit samtykke.
•    Dine oplysninger videregives derudover, når banken er retligt forpligtet eller berettiget til det i henhold til lovgivningen.
•    Oplysninger om dig kan uden samtykke videregives til:
  o    SKAT, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), her under Hvidvasksekretariatet, Nationalbanken og andre offentlige myndigheder, når banken er forpligtet til videregivelsen.
  o    Andre pengeinstitutter m.v. til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge
  o    Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre ved kreditvurdering og misligholdelse af aftale.
•    I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support kan der overføres personoplysninger til databehandlere, herunder til databehandlere uden for EU og EØS. Vi anvender juridiske værktøjer, som blandt andet standardaftaler godkendt af Datatilsynet, for at sikre dine data.

5.    Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vores oplysninger om dig stammer fra dine egne angivelser og fra offentlige registre. Derudover indhenter vi oplysninger fra Experian Danmark (RKI) og modtager oplysninger fra tredjepart – herunder fra butikker, banker, betalings- og serviceudbydere - når du bruger dine kredit- eller betalingskort, Netbank eller andre betalingstjenester. Vi registrerer og bruger oplysningerne til at gennemføre betalinger og udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

6.    Opbevaring af dine personoplysninger
Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til.

Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en finansiel ydelse eller et produkt til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 7 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven, lov om forebyggelse af hvidvask og krav fra Finanstilsynet. I visse tilfælde gemmer vi dine oplysninger i længere tid. Det gælder f.eks.:

•    hvis dine oplysningerne indgår i beregningen af vores kapitaldækningskrav, kan vi gemme oplysningerne i indtil 20 år,
•    hvis forældelsesfristen er 10 år kan vi gemme oplysningerne i indtil 10 år.

7.    Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8.    Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Jutlander Bank A/S's forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Jutlander Bank A/S' know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Skema til anmodning om at få indsigt i dine personoplysninger findes nederst på denne side.

Automatiske afgørelser , herunder profilering
Jutlander Bank A/S træffer automatiske afgørelser herunder profilering. Du har mulighed for at få indsigt i, hvordan afgørelsen er
truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk vurdering.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9.    Klage
Hvis du ønsker at klage over bankens behandling af personoplysninger, kan du kontakte bankens klageansvarlige på e-mail: jvh@jutlander.dk eller Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.

10.    Tilsyn
Jutlander Bank har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 9217. Banken er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

 

 

 

Skema til anmodning om indsigt i personoplysninger

For at anmode om at få indsigt i dine personoplysninger finder du her blanket til at printe, underskrive og indsende med legitimation til banken. Du er også velkommen til at indlevere den underskrevne blanket i din afdeling.

Skema til anmodning om indsigt

Tak for din tilmelding

Du vil modtage en email, hvor du skal bekræfte tilmeldingen. Herefter vil du fremover modtage gode tilbud og seneste nyt fra Jutlander Bank.

×
Tak for din tilmelding

Du vil nu fremover modtage gode tilbud og seneste nyt fra Jutlander Bank.

×