1. kvartal 2017

Positive konjunkturer smitter af på bankens resultat

08-05-2017 14:25:00

Meget tilfredsstillende kvartalsresultat

Kunderne i Jutlander Bank har generelt fået det økonomisk bedre, og det smitter positivt af på bankens regnskab i første kvartal af 2017. Et markant fald i bankens tab og nedskrivninger er medvirkende til, at bankens kvartalsresultat både før og efter skat blev mere end dobbelt så stort i 2017 som i 2016.
Resultatet før skat lyder på 80 millioner kroner mod 38 millioner i fjor. Medvirkende til fordoblingen er, at tab og nedskrivninger i 2017 er forbedret med 46 millioner kroner i forhold til året før.
”Vi kan mærke, at konjunkturerne er ved at vende, så flere af vores kunder har fået det bedre, økonomisk. Det smitter positivt af på bankens nedskrivninger og dermed direkte på vores kvartalsresultat”, forklarer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup:
”Det er glædeligt – både for vores kunder og for banken”.

Solidt kapitalberedskab

Samtidig kan Jutlander Bank også glæde sig over at have et stærkt kapitalgrundlag.
Banken havde pr. 31. marts 2017 en kapitalprocent på 21,1 procent. Sammenholdt med det beregnede, individuelle solvensbehov på 9,6 procent, har banken en kapitalmæssig ”friværdi” på 11,5 procentpoint, svarende til 1.204 millioner kroner.
”Vi har med andre ord opbygget et solidt kapitalberedskab”, konkluderer ordførende direktør Per Sønderup.
Bankens egenkapital var 31. marts 2017 på 2,7 milliarder kroner.

Stabilt forretningsomfang

Jutlander Banks forretningsomfang ligger på et stabilt niveau omkring 33 milliarder kroner, fordelt på udlån for 7,7 milliarder, indlån for 12,0 milliarder og garantier for 2,8 milliarder, mens værdi af kundedepoter udgjorde 10,5 milliarder kroner.
Bankens udlån er veget med 1,9 procent siden første kvartal 2016.
”Men vi oplever faktisk, at privatkundernes lånelyst er stigende, og samtidig ser vi en nettotilgang af privatkunder med et forretningsomfang af en god størrelse, så vi tror på, at den udlånstilbagegang, som er fladet ud gennem de seneste år, er ved at udvikle sig til udlånsvækst”, forudser Jutlander Banks ordførende direktør.
Tilgangen af nye kunder og udlån til private hjælpes på vej af, at Jutlander Bank på tærsklen til 2016 åbnede sin første afdeling øst for Storebælt, på Frederiksberg. I løbet af maj i år bliver dørene slået op til endnu en ny afdeling, der bliver bankens sydligste. Den åbner i Trekantområdet, på havnen i Vejle.

Toplinje under pres

Det svagt vigende udlån er sammen med den stadigt faldende rentemarginal medvirkende til, at Jutlander Banks toplinje er under pres.
Nettorente- og gebyrindtægterne i første kvartal lyder på 172 millioner kroner i 2017 mod 178 millioner i 2016.
Bag tallene ligger en stigning i gebyrindtægterne som følge af stigende aktivitet på boligmarkedet og blandt investeringskunder – og et fald i nettorenteindtægterne.
”De lavere renteindtægter kan vi kun imødegå ved at forøge vores udlån, og vi fornemmer da også en vis grøde i det lokale erhvervsliv og i landbruget. Det positive er, at Jutlander Bank har både den soliditet og den likviditet, der muliggør udlånsvækst,” påpeger Per Sønderup.

Meget tilfredsstillende

Banken betegner i kvartalsregnskabet sit resultat på 80 millioner kroner før skat og 65 millioner efter skat som ”meget tilfredsstilende”.
Den primære indtjening – altså indtjeningen før kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og skat – endte på 49 millioner kroner i første kvartal. Det er et fald på 13 millioner kroner i forhold til året før. Denne tilbagegang havde banken forventet på grund af den faldende rentemarginal og det lave renteniveau, der betyder et meget lavt renteafkast af bankens overskudslikviditet.
For hele året forventer Jutlander Bank fortsat en primær indtjening på mellem 215 og 250 millioner kroner, sådan som banken meldte ud tilbage i februar, da årsrapporten for 2016 blev offentliggjort.

Fakta om Jutlander Bank

Jutlander Bank har omkring 102.000 kunder, 455 medarbejdere og 29.000 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden, som støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde. Ud over hovedsædet i Aars og sit områdecenter i Hobro har banken afdelinger på 24 adresser i Himmerland, Aalborg, Aarhus, Vejle og København.

 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. kvartal
 2017

1. kvartal
 2016

2016

Netto rente- og gebyrindtægter

172

178

724

Kursreguleringer

25

15

61

Udgifter til personale og administration

-118

-112

-463

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+7

-39

-95

Resultat før skat

80

38

239

Resultat efter skat

65

32

193

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

31/3 2017

31/3 2016

31/12 2016

Udlån

7.738

7.886

7.850

Garantier

2.787

2.378

2.755

Indlån inkl. puljelån

11.999

11.263

12.303

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.616

2.435

2.594

Egenkapital

2.682

2.501

2.660

Balance

15.427

14.633

15.733

Andre nøgletal

31/3 2017

31/3 2016

31/12 2016

Kernekapitalprocent

19,2

16,3

18,6

Kapitalprocent

21,1

18,1

20,4

Individuelt solvensbehov i procent

9,6

11,2

10,0

Kapitaloverdækning i procentpoint

11,5

6,9

10,4

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

12,1

0,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

0,3

0,8

Udlån i forhold til egenkapital

2,9

3,2

3,0

 

Se hele kvartalsrapporten her.