Årsrapport 2017

Rekord-resultat i Jutlander

19-02-2018 13:10:00

ÅRSRAPPORT: Flot bundlinje trods presset toplinje – og høj soliditet

Med et resultat før skat på 316 millioner kroner overgår Jutlander Bank sig selv med 77 millioner kroner i forhold til både 2016 og 2015, viser bankens årsrapport, der netop er offentliggjort. Efter skat bliver der 257 millioner dels til konsolidering og dels til udbytte til bankens aktionærer.

Banken betegner i årsrapporten resultatet som ”meget tilfredsstillende”.

Bag rekordresultatet ligger en vækst i 2017. Jutlander Bank tiltrak i løbet af året næsten 10.000 nye kunder, bankens udlån steg med 7,7 procent, og det samlede forretningsomfang voksede med 8,2 procent. Men til trods for, at udlånet voksede pænt i 2017, så skrumper bankens nettorenteindtægter. Det skyldes den faldende rentemarginal i samfundet – altså forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten.

Til gengæld nyder banken godt af, at både eksisterende og nye kunder har fået det økonomisk bedre. Det trækker resultatet op.

Tilbagefører nedskrivninger

For det første har en del kunder, som tidligere har været i risikozonen, fået det økonomisk bedre. Derfor har Jutlander Bank i 2017 haft en indtægt fra tilbageførte nedskrivninger, som de foregående år har været en tung post på udgiftssiden.

For det andet er bankens kunder blevet mere økonomisk aktive, for eksempel med hushandler og investeringer. Den øgede aktivitet forøger bankens gebyrindtægter.

En tredje post, der hjælper det flotte resultat på vej, er positive kursreguleringer på bankens egen beholdning af værdipapirer.

I runde tal er nettorenteindtægterne faldet med 35 millioner kroner i forhold til 2016. Gebyrindtægterne er vokset med 20 millioner, kursreguleringerne er steget med 14 millioner, og nedskrivningerne er forbedret med 114 millioner kroner.

”Det er også bankdrift”

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, fortæller, at det er bankens mål at forbedre toplinjen ved hjælp af fortsat vækst i udlånet.

”Når vi tjener mindre pr. krone, vi har lånt ud, så må vi låne noget mere ud for at tjene det samme”, konstaterer Per Sønderup: ”Men når det er sagt, så vil jeg også understrege, at den positive udvikling på vores nedskrivninger og kursreguleringer tillige er et resultat af vel udført bankdrift”.

”Jeg medgiver, at konjunkturerne har hjulpet os på vej. Men når vi har fået styr på vores nedskrivninger, skyldes det sandelig også, at vi er blevet bedre kredithåndværkere. Og de positive kursreguleringer er også et resultat af nogle professionelle og bevidste valg”, siger Per Sønderup og tilføjer:

”Vi følger en strategi, der siger, at vi vil være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank, og det mål har vores medarbejdere i den grad lagt sig i selen for at nå samtidig med, at de har haft travlt med at tage imod nye kunder og forøge vores udlån. Deres høje engagement er der grund til påskønne.” 

Større forretningsomfang

Bankens samlede forretningsomfang steg i 2017 med 8,2 procent til 35,5 milliarder kroner, og der er vækst i alle grene af forretningen.

Udlån steg med 600 millioner kroner til 8,5 milliarder, indlån steg med 800 millioner kroner til 13,1 milliarder, og værdien af kundernes depoter steg med 500 millioner kroner til 10,4 milliarder, mens værdien af garantier, der blandt andet er stillet i forbindelse med kunders bolighandler og konverteringer af realkreditlån, steg med 800 millioner kroner til 3,6 milliarder i løbet af 2017.

Stigende omkostninger

Også bankens omkostninger til personale og administration er steget. På personalesiden er der kommet 14 flere medarbejdere til siden 2016, blandt andet i bankens nyetablerede afdelinger i København, Vejle og Fredericia. Hertil kommer stigende udgifter til den lønsumsafgift – skat på medarbejdere – som de danske pengeinstitutter er pålagt.

På administrationssiden trækker IT-udgifter, strategi-initiativer og driften af nye afdelinger op. 

Personaleudgifterne er steget med 15 millioner kroner, mens udgifterne til administration er steget med 10 millioner, så de samlede udgifter til personale og administration kom op på 488 millioner kroner i 2017.

Bundsolid

Jutlander Bank forøgede i 2017 sin egenkapital med 211 millioner kroner, så den 31. december var på 2,9 milliarder kroner. Bankens kapitalprocent ligger på 20,9 procent, mens det individuelle solvensbehov er beregnet til 9,1 procent. Banken har altså en overdækning på 11,8 procentpoint, svarende til knap 1,4 milliarder kroner.

”Der er som bekendt nye krav på vej til pengeinstitutternes kapitalberedskab, så vi er komfortable med, at vi allerede ligger så højt”, bemærker Jutlander Banks ordførende direktør.

Udbytte

Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes 14. marts i Aars, at udlodde et udbytte på 5 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingens tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 257,4 millioner kroner blive udbetalt 43 millioner som udbytte, 3,7 millioner i rente til hybrid kernkapital, mens 210,7 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.

”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet vende tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.

Forventninger

I årsrapporten 2017 skriver Jutlander Bank, at man i 2018 forventer et resultat før skat i niveauet 175-250 millioner kroner mod de 316 millioner i 2017.

De lavere forventninger skyldes blandt andet investeringer i strategi-initiativer, herunder nye afdelinger, som endnu ikke er overskudsgivende, IT-udvikling og det forhold, at banken ganske vist forventer lave nedskrivninger i 2018, men ikke tilbageførsler som i 2017. Dertil kommer en forventning om lavere kursreguleringer.  

Som en understregning af sin høje soliditet har Jutlander Bank fravalgt en indfasning over fem år af nye nedskrivningsregler, de såkaldte IFRS9-regler, som i 2018 reducerer alle danske pengeinstitutters egenkapital. I Jutlander Bank skønnes reglerne at barbere mellem 70 og 85 millioner kroner af bankens egenkapital, hvilket vil reducere kapitalprocenten med 0,6-0,7 procentpoint.

”Jutlander Banks kapitalmæssige friværdi er så høj, at vi har fravalgt at bruge muligheden for den femårige overgangsordning”, konstaterer ordførende direktør Per Sønderup.  

 

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.)

 

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.)

1/1 - 31/12 2017

1/1 - 31/12 2016

Netto rente- og gebyrindtægter

698

724

Kursreguleringer

75

61

Udgifter til personale og administration

-488

-463

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+19

-95

Resultat før skat

316

239

Resultat efter skat

257

193

Uddrag af balancen (i mio. kr.)

31/12 2017

31/12 2016

Udlån

8.453

7.850

Garantier

3.577

2.755

Indlån inkl. puljelån

13.103

12.303

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.806

2.594

Egenkapital

2.872

2.660

Balance

16.753

15.733

Andre nøgletal

31/12 2017

31/12 2016

Kapitalprocent

20,9

20,4

Kernekapitalprocent

19,2

18,6

Individuelt solvensbehov i procent

9,1

10,0

Kapitaloverdækning i procentpoint

11,8

10,4

Summen af store eksponeringer, pct.

11,0

0

Årets nedskrivningsprocent

+0,2

-0,8

Udlån i forhold til egenkapital

2,9

3,0

Antal medarbejdere i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte

470

456