Årsrapport 2018

Den primære indtjening stiger i Jutlander Bank

19-02-2019 12:50:00

ÅRSRAPPORT: Både forretningsomfang og toplinje vokser

I sin årsrapport for 2018, der netop er offentliggjort, kan Jutlander Bank ikke alene præsentere en markant vækst i både indlån og udlån, men også en stigning i nettoindtægterne på både renter og gebyrer i forhold til 2017. Medvirkende til succesen er, at banken i løbet af 2018 har tiltrukket flere end 10.000 nye kunder.

De nye kunder og større aktivitet hos eksisterende kunder betyder, at Jutlander Bank i 2018 forøgede sit udlån med 0,9 milliard, og sit indlån med 1,4 milliarder kroner. Dermed steg udlånet med 11 procent, mens det samlede indlån steg med 10,2 procent.

”Vi kan mærke, at der hersker optimisme i disse år. Mange kunder, både nye og eksisterende, er aktive på boligmarkedet, og de mange handler og låneomlægninger skaber travlhed og omsætning – og dermed også indtjening – hos os”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

Den høje aktivitet, også blandt investeringskunder, er medvirkende til, at Jutlander Banks gebyrindtægter steg fra 303,1 millioner kroner i 2017 til 339,2 millioner i 2018.

Også bankens renteindtægter fra udlån steg, nemlig fra 391,3 millioner kroner i 2017 til 401,1 millioner i 2018.  

”Vi har formået at løfte vores udlån med 859 millioner kroner fra 2017 til 2018, men den markante vækst har altså kun forøget vores renteindtægter fra udlån med mindre end 10 millioner kroner”, siger Jutlander Banks ordførende direktør:

”Vi låner over 10 procent mere ud, men løfter indtjeningen fra udlån med kun 2,5 procent – det fortæller alt om, hvor lav rentemarginalen er i øjeblikket!”

Strategien virker

De mange nye kunder, der er kommet til i 2018, tilskriver banken sin strategi.

”Vi har en strategi om at være Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Det er virkelig noget, som den moderne bankkunde efterspørger, og noget, som vi har succes med, fordi bankens medarbejdere for alvor har købt ind på strategien og gør alt, hvad de kan, for at leve op til den. Strategien virker. Det viser tallene”, siger Per Sønderup.

Bankens primære indtjening – altså resultatet før nedskrivninger, kursreguleringer og skat – steg med 24,1 millioner kroner, fra 177,1 millioner i 2017 til 201,2 millioner i 2018.

”Vores indtjeningsmotor er altså i orden”, konkluderer bankens ordførende direktør.

Resultat før skat på 267,6 mio. kr.

Jutlander Banks resultat før og efter skat landede i 2018 på henholdsvis 267,6 og 221,2 millioner kroner, hvilket er lavere end i 2017, hvor tallene var henholdsvis 316,6 og 257,4 millioner kroner.   

”Før skat mangler vi altså lige under 50 millioner i forhold til 2017. Dengang var vi i den helt ekstraordinære situation, at vi måtte tilbageføre nedskrivninger for hele 66 millioner kroner. I 2018 tilbageførte vi også nedskrivninger, men kun for 16 millioner. Så det er altså her, vi mangler 50 millioner på indtægtssiden, sammenlignet med 2017”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.

Med til at trække 2018-resultatet ned i forhold til 2017 er også et fald i positive kursreguleringer fra 74 millioner kroner i 2017 til 49 millioner kroner i 2018.

Desuden er bankens omkostninger steget, blandt andet til strategiske tiltag. For eksempel åbnede Jutlander Bank i 2018 to nye afdelinger; i Fredericia først på året og i Odder sidst på året.

Investeringer i vækst

Bankens udgifter til personale steg i 2018 med 8 millioner kroner til 320 millioner kroner. Stigningen skyldes dels flere medarbejdere, ikke mindst til de nye afdelinger, dels overenskomstmæssige lønreguleringer og stigende udgifter til lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt.

Administrationsudgifterne steg med 13 millioner kroner til 189 millioner kroner. Denne stigning skyldes stigende udgifter til IT-udvikling, drift af nye afdelinger og andre udgifter til implementering af bankens strategi.

”Siden 2016 har vi etableret os i København, Vejle, Fredericia og nu Odder, og der går nogle år, inden en ny afdeling begynder at bidrage positivt til vores bundlinje, så de nye afdelinger skal ses som en investering i fremtiden”, understreger Per Sønderup.

Udbytte

Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes 13. marts i Hobro, at udlodde et udbytte på 4 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingens tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 221,2 millioner kroner blive udbetalt 34,4 millioner som udbytte, 3,7 millioner i rente til hybrid kernkapital, mens 183,1 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.

Er du aktionær i Jutlander Bank,
kan du melde dig til generalforsamlingen her

Her kan du se dagsordenen og de dokumenter,
der fremlægges på generalforsamlingen

”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet til aktionærerne, i runde tal 22 millioner kroner, vende tilbage til almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.

Forventninger

I årsrapporten 2018 skriver Jutlander Bank, at man i 2019 forventer et resultat før skat i niveauet 225-275 millioner kroner, hvor banken i 2018 opnåede 268 millioner.

Tallet bygger på forventninger om fortsat stigende forretningsomfang og dermed stigende netto rente- og gebyrindtægter, fortsat stigende omkostninger, positive kursreguleringer og lave nedskrivninger – men ikke tilbageførsel af nedskrivninger som i de seneste år.

Uddrag af resultatopgørelsen (i mio. kr.)

1/1 – 31/12 2018

1/1 – 31/12 2017

Netto renteindtægter

386

385

Gebyr- og provisionsindtægter

339

303

Netto rente- og gebyrindtægter

727

681

Kursreguleringer

49

74

Udgifter til personale og administration

-509

-488

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+16

+66

Resultat før skat

268

317

Resultat efter skat

221

257

 

 

 

Uddrag af balancen (i mio. kr.)

31/12 2018

31/12 2017

Udlån

9.295

8.453

Garantier

4.107

3.577

Indlån inkl. puljelån

14.443

13.103

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.912

2.806

Egenkapital

2.978

2.872

Balance

18.248

16.753

 

 

 

Andre nøgletal

31/12 2018

31/12 2017

Kapitalprocent

19,9

20,9

Kernekapitalprocent

18,3

19,2

Individuelt solvensbehov i procent

9,4

9,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

10,5

11,8

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

11,0

Årets nedskrivningsprocent

+0,1

+0,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

2,9

Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån

70,6

70,1

Antal medarbejdere i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte

472

470