Første kvartal 2019

Jutlander Bank opjusterer sine forventninger til 2019

13-05-2019 14:00:00

KVARTALSRAPPORT: Fortsat vækst i primær indtjening, og resultat før skat stiger med 10 procent til 96 mio. kr.

Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2019 med et resultat før skat på 96 millioner kroner, hvilket er 10 procent bedre end året før. Resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”, og banken opjusterer nu sine forventninger til resultatet for hele 2019 med 25 millioner kroner.

”Det mest glædelige er, at overskuddet af bankens basis-forretning vokser”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup, med henvisning til bankens primære indtjening, der steg med seks procent fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019. Den primære indtjening er periodens resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat.

”Når man tager vores nettorente- og gebyrindtægter og fratrækker omkostningerne til at drive bankens afdelinger og lønne vores medarbejdere, så er vores forretning altså sund – og bedre end for et år siden,” konstaterer Per Sønderup.

Udlånsfremgang

Medvirkende til den positive udvikling er en markant udlånsfremgang i de forløbne 12 måneder. Bankens egne udlån er steget med fire procent, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder for Totalkredit og DLR, er steget med 12 procent.

Med til at styrke Jutlander Banks toplinje er, at nettorenteindtægterne stiger med godt seks procent. Samtidig forøger banken sine gebyrindtægter med fem procent. Det skyldes først og fremmest, at bankens eksisterende kunder har været mere aktive på boligmarkedet, og at banken har fået over 10.000 nye kunder fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019.

Strategien virker

”Vi spørger os selv, hvorfor Jutlander Bank i disse år tiltrækker så mange nye kunder, og svaret er, at vores strategi virker”, siger den ordførende direktør:

”Vi arbejder benhårdt på at vinde pladsen som Danmarks mest tilgængelige og Danmarks mest personlige bank. Og det køber vores kunder ind på”.

”Vi har netop gennemført en stor kundetilfredshedsundersøgelse, der viser, at to tredjedele af vores kunder – private såvel som erhverv – tilkendegiver, at de er så tilfredse med os, at de gerne anbefaler Jutlander Bank til deres omgangskreds. Det gør rigtigt mange af kunderne faktisk i virkeligheden, og en stor del af vores nye kunder kommer til os ad den vej”, siger Per Sønderup.

Tilbageførte nedskrivninger og større kursreguleringer

Både i 2017 og 2018 kunne banken netto tilbageføre nedskrivninger, og den tendens er fortsat ind i 2019 – dog kun med en netto tilbageførsel på 5 millioner kroner mod 9 millioner i første kvartal 2018.

Endelig er resultatet af første kvartal tilsmilet af positive kursreguleringer på 42 millioner kroner, hvilket er 10 millioner kroner større end i samme periode sidste år.

Investeringer koster

Mens Jutlander Banks indtægter stiger, gør omkostningerne det samme. Jutlander Bank har de seneste år taget flere strategiske initiativer, herunder etablering af nye afdelinger i Odder, Vejle og Fredericia.

”De nye tiltag har øget bankens udgifter, men vi ser initiativerne som en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger indtjeningen, men på længere sigt vil investeringerne bidrage positivt til vores bundlinje”, kommenterer Per Sønderup.

Udgifterne til personale og administration er steget med 6 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger og til at overholde nye regulatoriske krav til den finansielle sektor, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.

Også udgifter til IT-udvikling er steget.

”Vi er i fuld gang med at sætte strøm til en række interne arbejdsgange, godt hjulpet på vej af skarpere IT-værktøjer, så den enkelte kunderådgiver skal bruge mindre tid ved computerskærmen og mere tid sammen med sine kunder”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.

Solidt kapitalgrundlag

Samtidig glæder Per Sønderup sig over, at banken stadig står på et solidt kapitalgrundlag. Bankens kapitalprocent er forøget en anelse til 20,0 pr. 31. marts 2019.

I bankens kvartalsrapport tæller overskuddet fra første kvartal i øvrigt ikke med i bankens kapitalgrundlag. Hvis resultatet lægges til egenkapitalen, er kapitalprocenten ikke 20,0 procent, men 20,6.

”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have i årene fremover”, konkluderer Per Sønderup.

Forventninger opjusteres

Efter det fine første kvartal opjusterer Jutlander Bank sine forventninger til resultat før skat for hele 2019.

I bankens årsrapport for 2018 forventedes et årsresultat for 2019 på mellem 225 og 275 millioner kroner før skat. Den forventning opjusteres efter årets første tre måneder med 25 millioner kroner til intervallet 250 til 300 millioner. Men resultatet kan meget vel gå hen og blive noget større.

Jutlander Bank ejer nemlig 6,9 pct. af aktierne i Sparinvest, som tidligere på året indgik en betinget aftale om salg af 75 pct. af aktiekapitalen i Sparinvest til Nykredit-koncernen. Gennemførelsen af handlen er blandt andet betinget af, at myndighederne godkender den.

”Hvis handlen gennemføres, vil det betyde en merindtjening på omkring 80 millioner kroner i forhold til vores opjusterede forventninger, og dermed kan vi formentlig endnu en gang opjustere vores forventninger til resultatet før skat i 2019 til mellem 330 og 380 millioner – men det gør vi ikke, før vi ved, at handlen må og kan gennemføres”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. kvartal
 2019

1. kvartal
 2018

2018

Netto rente- og gebyrindtægter

185

176

727

Kursreguleringer

42

32

49

Udgifter til personale og administration

-131

-126

-509

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+5

+9

+16

Resultat før skat

96

87

268

Resultat efter skat

79

78

221

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

31/3
 2019

31/3
 2018

31/12
 2018

Udlån

8.964

8.600

9.295

Garantier

4.336

3.524

4.107

Indlån inkl. puljelån

14.579

13.084

14.443

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.956

2.771

2.912

Egenkapital

3.022

2.837

2.978

Balance

18.418

16.638

18.248

Andre nøgletal

31/3
 2019

31/3
 2018

31/12
 2018

Kapitalprocent

20,0

19,5

19,9

Kernekapitalprocent

18,4

17,8

18,3

Individuelt solvensbehov i procent

9,3

8,5

9,4

Kapitaloverdækning i procentpoint

10,7

11,0

10,5

Periodens nedskrivningsprocent

+0,0

+0,1

+0,1

Udlån i forhold til egenkapital

3,0

3,0

3,1