Førstekvartalsrapport 2018

Jutlander Bank fortsætter de gode tendenser fra 2017

14-05-2018 13:35:00

KVARTALSRAPPORT: Resultat før skat på 87 mio. kr. efter markant udlånsfremgang, tilbageførte nedskrivninger og positive kursreguleringer

Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2018 med et resultat før skat på 87 millioner kroner, hvilket er 7 millioner kroner bedre end året før, og resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”.

Medvirkende til den positive udvikling er en markant udlånsfremgang. Bankens egne udlån er steget med 12,3 procent, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder for realkreditinstitutterne Totalkredit og DLR, er steget med 13,1 procent siden første kvartal 2017.

”Det er alt sammen udtryk for stigende aktivitet i de områder, hvor vi er til stede, hvilket er glædeligt både for vores kunder og for de lokale samfund. Og for banken, for når vi ekspederer flere lån, stiger vores indtjening logisk nok også”, konstaterer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup. Bankens netto rente- og gebyrindtægter er således steget med 4,9 procent fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018.

Strategien virker

Jutlander Bank kom ud af 2017 med et meget flot resultat, og første kvartal 2018 lægger sig i kølvandet på udviklingen sidste år.

3000 nye kunder er kommet til i årets første 3 måneder, og ikke kun i bankens nyeste afdelinger i København, Vejle og Fredericia, men fordelt ud over alle bankens 31 afdelinger. Udlånet er som nævnt steget markant. I 2017 kunne banken netto tilbageføre nedskrivninger, og den tendens er fortsat ind i 2018 med en netto tilbageførsel på 9 millioner kroner. Og endelig er resultatet tilsmilet af en opskrivning i første kvartal af værdien af Jutlander Banks ejerandel af BankInvest Holding A/S, svarende til en positiv kursregulering på 21 millioner kroner.

”Konjunkturerne er med os lige nu, indrømmet, men udviklingen på nedskrivningskontoen er sandelig også udtryk for godt kredithåndværk, og når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi har en strategi, der virker”, mener Per Sønderup og uddyber:

”Alle i banken arbejder hver eneste dag for, at vi er Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Vi vil ikke bare være gode, vi vil være bedst. Og medarbejdernes personlige tilgængelighed er noget, vores kunder virkelig sætter pris på og gerne fortæller videre om til deres familie, naboer, kolleger og venner”, siger Jutlander Banks ordførende direktør. 

Investeringer i fremtiden

Mens Jutlander Banks indtægter stiger, gør omkostningerne det samme. Jutlander Bank har gennem det seneste år taget flere strategiske initiativer, herunder etablering af nye afdelinger i Vejle og Fredericia samt Connect Ung og Private Banking.

”De nye tiltag har øget bankens udgifter, men vi ser initiativerne som en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger indtjeningen, men på længere sigt vil investeringerne bidrage positivt til vores bundlinje”, kommenterer Per Sønderup.

Udgifter til personale er steget med 4 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.

Administrationsudgifterne er steget med 3 millioner kroner, dels til drift af nye afdelinger, dels til stigende udgifter til IT-udvikling.

”Vi er i fuld gang med at optimere de interne arbejdsgange, godt hjulpet på vej af skarpere IT-værktøjer, så den enkelte kunderådgiver skal bruge mindre tid på ’papirarbejde’ ved skærmen og mere tid sammen med sine kunder”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.

Solidt kapitalgrundlag

Samtidig glæder Per Sønderup sig over, at banken står på et solidt kapitalgrundlag også efter, at nye regnskabsregler trådte i kraft ved indgangen til 2018. De nye regler (kendt som IFRS9) reducerede 1. januar bankens egenkapital med 69 millioner kroner. Sammen med det forhold, at bankens udlån er steget, er bankens kapitalprocent mindsket med 1,4 point til 19,5 procent pr. 31. marts 2018. Men samtidig er bankens individuelle solvensbehov faldet til 8,5, så den solvensmæssige friværdi ligger stadig højt, nemlig på 11 procentpoint.

I bankens kvartalsrapport tæller overskuddet fra første kvartal i øvrigt ikke med i bankens kapitalgrundlag. Hvis resultatet lægges til egenkapitalen, er kapitalprocenten ikke 19,5 procent, men 20,1.

”Vi har en komfortabel, kapitalmæssig overdækning. Det vil vi også have, når yderligere kapitalkrav, de såkaldte NEP-regler, træder i kraft fra 2019 og i årene fremover”, konkluderer Per Sønderup.

Forventninger fastholdes

Efter første kvartal fastholder Jutlander Bank sine forventninger til resultat før skat for hele 2018.

Da værdien af bankens ejerandel af BankInvest blev opskrevet midt i marts, udsendte banken en selskabsmeddelelse om, at forventningerne til årets resultat var opjusteret til mellem 195 og 270 millioner kroner før skat. Den forventning er der ikke ændret på efter årets første tre måneder.          

 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. kvartal
 2018

1. kvartal
 2017

2017

Netto rente- og gebyrindtægter

176

167

681

Kursreguleringer

32

25

75

Udgifter til personale og administration

-126

-118

-488

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+9

+12

+66

Resultat før skat

87

80

316

Resultat efter skat

78

65

257

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

31/3
 2018

31/3
 2017

31/12
 2017

Udlån

8.600

7.738

8.453

Garantier

3.524

2.787

3.577

Indlån inkl. puljelån

13.084

11.999

13.103

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.771

2.616

2.806

Egenkapital

2.837

2.682

2.872

Balance

16.638

15.427

16.753

Andre nøgletal

31/3
 2018

31/3
 2017

31/12
 2017

Kapitalprocent

19,5

21,1

20,9

Kernekapitalprocent

17,8

19,2

19,2

Individuelt solvensbehov i procent

8,5

9,6

9,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

11,0

11,5

11,8

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

0,0

11,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

+0,1

+0,5

Udlån i forhold til egenkapital

3,0

2,9

2,9