Halvårsrapport 2016

Fornuftigt halvårsresultat

22-08-2016 13:45:00

HALVÅRSRAPPORT: Resultat før skat på 100 millioner kroner

Jutlander Bank fik et resultat af første halvår 2016 på 100 millioner kroner før skat, og 80 millioner efter skat.

”Det anser vi for et fornuftigt og tilfredsstillende resultat, set i lyset af det lavrentemiljø, vi i disse tider må leve med”, konstaterer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.

”Halvårsresultatet ligger noget lavere i år end sidste år, men det er helt forventeligt, da første halvår af 2015 var exceptionelt godt på grund af en næsten overophedet aktivitet med omlægninger af realkreditlån”, forklarer Per Sønderup:

”I år er vi tilbage på et mere normalt niveau – og dermed også tilbage til en mere normal gebyrindtjening”.

Halvårets nettorente- og gebyrindtægter landede på 369 millioner kroner i 2016 mod 420 millioner i 2015.

Strategiske tiltag

Bankens omkostninger til personale og administration er vokset, og det skyldes for en stor del strategiske tiltag. Banken har øget antallet af medarbejdere fra 444 ved halvåret 2015 til 455 i 2016 – blandt andet fordi Jutlander Bank i december 2015 åbnede sin første afdeling nogensinde i København, nærmere bestemt på Frederiksberg.

Desuden har banken haft omkostninger til at etablere sig på en ny, markant adresse i Aalborg, nemlig på Eternitgrunden. Her har Erhvervscenter Aalborg og privatkundeafdeling Eternitten nu fået til huse. 

Derudover har banken stigende udgifter til IT-udvikling, der både skal fremme den digitale tilgængelighed for bankens kunder og effektivisere de interne arbejdsgange.

”Formålet med IT-udviklingen er dobbelt”, forklarer bankens ordførende direktør:

”Som i alle andre brancher forventer vores kunder at kunne betjene sig selv og kommunikere med os digitalt. Men vi ved også, at kunderne sætter stor pris på den direkte kontakt med deres kunderådgiver, som kender dem personligt, især ved større, økonomiske beslutninger. Så der udvikles både på de digitale selvbetjeningsplatforme, NetBank og MobilBank, og på vores interne systemer. Vi vil frigøre tid hos rådgiverne, så de kan stå maksimalt til rådighed for de vigtigste personer i banken – nemlig kunderne”, uddyber Per Sønderup.

Med bankens initiativer er udgifterne til personale og administration steget fra 219 millioner kroner i første halvår 2015 til 232 millioner i 2016.        

Nedskrivninger falder

Jutlander Banks halvårsresultat hjælpes på vej af, at bankens nedskrivninger på udlån er støt faldende. De lyder pr. 30. juni 2016 på 62 millioner kroner mod 96 millioner ved halvåret 2015. For hver gang, Jutlander Bank nedskrev fem kroner, skyldtes fire af de fem kroner en landbrugskunde.

”Det er svært at drive landbrug på rentabel vis i dagens Danmark, og Jutlander Banks nedskrivninger vil først for alvor begynde at nærme sig nul, når vilkårene for at drive landbrug bliver bedre”, siger Per Sønderup og tilføjer:

”Men det hører med i billedet, at Jutlander Bank stadig også har landbrugskunder, som driver gode og indtjeningsgivende bedrifter”.

Lavere kursreguleringer

Bundlinjen trækkes nedad af kursreguleringerne af bankens beholdning af aktier og obligationer.

Sammenlignet med halvåret 2015 er kursreguleringerne faldet mærkbart, men er stadig positive. De ligger ved halvåret 2016 på 17 millioner kroner mod 66 millioner i fjor.

Større indlånsoverskud

Jutlander Bank har fortsat et komfortabelt indlånsoverskud og dermed potentiale til vækst, fremgår det af årsrapporten. For hver 100 kroner, banken har i indlån, har den kun lånt 75 kroner ud.

Indlån var 30. juni 2016 steget til 11,758 milliarder kroner fra 11,644 milliarder ved udgangen af 2015. Udlån er i samme periode veget en anelse; til 7,972 milliarder kroner fra 8,028 milliarder ved årsskiftet.

”Gennem en årrække faldt vores udlån mærkbart, så det er positivt, at vi nu er begyndt, hver måned, at låne næsten lige så mange nye penge ud, som kunderne afvikler på gammel gæld,” påpeger Per Sønderup:

”Men vores helt klare mål for de kommende år er at forøge vores udlån. Det er jo udlån, vi skal leve af. Og vi har rigeligt med indlånsoverskud at give af,” konstaterer den ordførende direktør.

Kapitalbuffer

Halvårsrapporten vidner også om, at Jutlander Bank har sit kapitalgrundlag på plads.

Banken havde pr. 30. juni en faktisk kapitalprocent på 18,4 procent. Bankens individuelle solvensbehov er beregnet til 10,9 procent. Banken har således en kapitalbuffer – eller friværdi – på 7,5 procentpoint.

Opjustering

Jutlander Bank kom ud af første halvår med en primær indtjening, der oversteg forventningerne. Derfor opjusterer banken sine forventninger for hele året.

Ved indgangen til 2016 hed forventningen til den primære indtjening for hele året mellem 230 og 260 millioner kroner. Første halvår endte med en primær indtjening på 145 millioner, og derfor har banken opjusteret sine forventninger til hele året til niveauet 245-275 millioner.

Find hele halvårsrapporten her

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. halvår
 2016

1. halvår
 2015

2015

Netto rente- og gebyrindtægter

369

420

796

Kursreguleringer

17

66

74

Udgifter til personale og administration

-232

-219

-451

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

-62

-96

-146

Resultat før skat

100

150

239

Resultat efter skat

80

119

194

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

30/6
 2016

30/6
 2015

31/12
 2015

Udlån

7.972

8.378

8.028

Garantier

2.652

2.321

2.376

Indlån inkl. puljelån

11.758

11.673

11.644

Egentlig egenkapital

2.483

2.373

2.447

Egenkapital inkl. hybrid kernekapital

2.549

2.439

2.513

Balance

15.230

15.120

15.031

Andre nøgletal

30/6
 2016

30/6
2015

31/12
2015

Kernekapitalprocent

16,6

14,6

16,2

Kapitalprocent

18,4

14,6

18,0

Individuelt solvensbehov i procent

10,9

11,2

11,1

Kapitaloverdækning i procentpoint

7,5

3,4

6,9

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

34,8

21,2

Periodens nedskrivningsprocent

0,5

0,8

1,3

Udlån i forhold til egenkapital

3,1

3,5

3,2

Antal medarbejdere (gns. omregnet til fuldtid)

455

444

448