Halvårsrapport 2017

Flere gode nyheder i 1. halvår

21-08-2017 13:35:00

Tilbageførte nedskrivninger hjælper Jutlander Bank på vej til et rekordstort halvårsresultat på 183 millioner kroner før skat.

 

Jutlander Bank kom ud af første halvår 2017 med et rekordstort overskud. Resultatet før skat endte på hele 183 millioner kroner, hvilket er 83 millioner mere end året før.

Hovedparten af fremgangen, 77 millioner kroner, skyldes en forbedring af posten tab og nedskrivninger på udlån. Hvor Jutlander Bank ved halvåret 2016 måtte nedskrive 62 millioner kroner, har banken i de første seks måneder af 2017 kunnet tilbageføre nedskrivninger for 15 millioner.

”Det glædelige i den udvikling er, at vores kunder generelt har fået det bedre. Det er en af de positive tendenser, vi heldigvis ser lige nu,” siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.

Stigende lånelyst

En anden positiv tendens, Per Sønderup glæder sig over, er en stigende lånelyst blandt Jutlander Banks kunder.

”Efter en årrække, hvor vores udlån har været stagnerende, ser vi i første halvår 2017 en regulær stigning i vores udlån,” konstaterer Per Sønderup.

Fra årsskiftet og frem til 30. juni steg Jutlander Banks udlån med 1,6 procent, og samtidig steg bankens garantier – som fx stilles i forbindelse med kundernes bolighandler – med 14 procent.

4500 nye kunder

”Det er et udtryk for to positive tendenser; for det første er der større optimisme og fremtidstro blandt flere af vores kunder, og for det andet har vi fået mange nye kunder”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

I første halvår havde Jutlander Bank en tilgang på flere end 4500 nye kunder.

”Vi har haft en rigtigt fin tilgang af kunder i vores to nyeste afdelinger, nemlig København, der åbnede ved indgangen til 2016, og Vejle, som åbnede i maj i år, men den største andel af kundetilgangen ligger i bankens oprindelige afdelingsnet”, fortæller Per Sønderup:

”Vi har tillid til, at den strategi, vi begyndte at implementere i 2015, har medvirket til den flotte kundetilgang. Vi arbejder målrettet på at blive Danmarks mest personlige og tilgængelige bank. Det ser vi kunderne belønne os for nu”.

Forretningsomfang steg 5 procent

Jutlander Banks samlede forretningsomfang steg i første halvår med 1,6 milliarder kroner til 34,4 milliarder, svarende til en stigning på 5 procent. Forretningsomfanget er fordelt på udlån for 8 milliarder, indlån for 12,5 milliarder og garantier for 3,1 milliarder, mens værdien af kundedepoter beløber sig til 10,8 milliarder kroner.

Toplinje under pres

Til trods for det stigende udlån ser Jutlander Bank et fald i sine nettorenteindtægter. Det tilskrives den stadigt faldende rentemarginal.

Desuden overstiger kundernes indlån i Jutlander Bank fortsat bankens udlån mærkbart.

”For hver 10 kroner, vores kunder har stående som indlån i banken, er det kun mellem 6 og 7 kroner, vi har lånt ud til kunder. Indlånsoverskuddet kan vi kun placere til et meget lavt renteafkast. Derfor ser vi fortsat en toplinje, der er under pres”, forklarer Per Sønderup.

Samtidig er bankens udgifter til personale og administration steget. Personaleomkostningerne er steget på grund af stigende udgifter til det såkaldte lønsumsbidrag, som den finansielle sektor er pålagt, og overenskomstmæssige lønreguleringer. Samtidig har banken det seneste år ansat flere medarbejdere, herunder til bankens nye afdeling i Vejle. Administrationsomkostningerne er primært steget som følge af øget fokus på IT-udvikling.      

Forventninger fastholdes

Samlet er indtjeningen fra bankens primære drift faldet fra 145 millioner kroner ved halvåret 2016 til 126 millioner efter de første seks måneder af 2017. Faldet var forventet, og Jutlander Bank fastholder sine forventninger til den primære indtjening for hele 2017. For hele året forventer banken fortsat en primær indtjening i niveauet 215-250 millioner kroner.

Den primære indtjening opgøres som bankens indtjening før kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og skat. 

Solidt kapitalberedskab

Samtidig kan Jutlander Bank glæde sig over fortsat at have et stærkt kapitalgrundlag.

Banken havde pr. 30. juni 2017 en kapitalprocent på 19,7 procent. Sammenholdt med det beregnede, individuelle solvensbehov på 9,0 procent, har banken en kapitalmæssig ”friværdi” på 10,7 procentpoint, svarende til 1.190 millioner kroner.

Bankens resultat for 1. halvår 2017 er i modsætning til tidligere ikke medregnet i kapitalgrundlaget. Hvis resultatet var medregnet, ville bankens kapitalprocent være 20,7 procent.

Bankens egenkapital var 30. juni 2017 på 2,8 milliarder kroner.

Om Jutlander Bank

Jutlander Bank har sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. Derudover har banken afdelinger på 24 adresser i Himmerland, Aalborg, Aarhus, Vejle og København. Banken, der har 463 medarbejdere, er ejet af 28.500 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Begge fonde støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde.

 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

1. halvår
 2017

1. halvår
 2016

2016

Netto rente- og gebyrindtægter

351

369

724

Kursreguleringer

42

17

61

Udgifter til personale og administration

-240

-232

-463

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+15

-62

-95

Resultat før skat

183

100

239

Resultat efter skat

148

80

193

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

30/6
 2017

30/6
 2016

31/12
 2016

Udlån

7.979

7.972

7.850

Garantier

3.139

2.652

2.755

Indlån inkl. puljelån

12.479

11.758

12.303

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.697

2.483

2.594

Egenkapital

2.764

2.549

2.660

Balance

16.002

15.230

15.733

Andre nøgletal

30/6
 2017

30/6
 2016

31/12
 2016

Kernekapitalprocent

17,9

16,6

18,6

Kapitalprocent

19,7

18,4

20,4

Individuelt solvensbehov i procent

9,0

10,9

10,0

Kapitaloverdækning i procentpoint

10,7

7,5

10,4

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

0,0

0,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

0,5

0,8

Udlån i forhold til egenkapital

2,9

3,1

3,0