Tredjekvartalsrapport 2017

Resultatet før skat blev forbedret med 39 procent

06-11-2017 14:25:00

Positive konjunkturer smitter af på Jutlander Banks tredjekvartalsregnskab

Kunderne i Jutlander Bank har generelt fået det økonomisk bedre, og det smitter positivt af på bankens regnskab i tredje kvartal af 2017. Et markant fald i bankens tab og nedskrivninger er medvirkende til, at bankens resultat efter tre kvartaler både før og efter skat blev væsentligt højere i 2017 end i 2016.

Resultatet før skat lyder på 240 millioner kroner mod 173 millioner året før. Det svarer til en forbedring på 39 procent. Medvirkende til forbedringen er, at tab og nedskrivninger i 2017 er forbedret med 91 millioner kroner i forhold til året før. 30. september i 2016 havde banken nedskrivninger for 80 millioner kroner. I år har banken tilbageført nedskrivninger for 11 millioner. 

”Vi kan mærke, at konjunkturerne er ved at vende, så flere af vores kunder får det bedre, økonomisk. Det smitter positivt af på bankens nedskrivninger og dermed direkte på vores resultat”, forklarer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup:

”Det er glædeligt – både for vores kunder og for banken”.

Solidt kapitalberedskab

Samtidig kan Jutlander Bank også glæde sig over at have et stærkt kapitalgrundlag.

Banken havde pr. 30. september 2017 en kapitalprocent på 19,0 procent. Sammenholdt med det beregnede, individuelle solvensbehov på 9,1 procent, har banken en kapitalmæssig ”friværdi” på 9,9 procentpoint, svarende til 1.132 millioner kroner.

”Det er værd at bemærke, at vores resultat for de første tre kvartaler ikke er medregnet i bankens kapitalgrundlag. Hvis vi havde regnet periodens resultat med i kapitalgrundlaget, ville vores kapitalprocent lige nu ligge på 20,3 procent”, understreger Per Sønderup.

”Vi har med andre ord opbygget et solidt kapitalberedskab”, konkluderer Jutlander Banks ordførende direktør.

Bankens egenkapital var 30. september 2017 på 2,8 milliarder kroner.

Stabilt forretningsomfang

Jutlander Banks forretningsomfang steg i årets første ni måneder med seks procent til 34,7 milliarder kroner, fordelt på udlån for 8,2 milliarder, indlån for 12,7 milliarder og garantier for 3,4 milliarder, mens værdien af kundedepoter udgjorde 10,4 milliarder kroner.

Bankens udlån er siden 1. januar 2017 steget med 4,6 procent.

”Privatkundernes lånelyst er stigende, og samtidig oplever vi en nettotilgang af privatkunder med et forretningsomfang af en god størrelse, så vi er glade for, at den udlånstilbagegang, som er fladet ud gennem de seneste år, nu har udviklet sig til udlånsvækst”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

Tilgangen af nye kunder og udlån til private hjælpes på vej af, at Jutlander Bank i maj i år åbnede sin første afdeling i Jylland syd for Aarhus, nemlig i Vejle. Det skete, efter at banken på tærsklen til 2016 havde åbnet sin første afdeling øst for Storebælt, på Frederiksberg.

”De to nye afdelinger har tilført os rigtigt mange nye kunder, men det er i vores oprindelige afdelingsnet, at de fleste af de 7000 nye kunder, som vi har fået i løbet af 2017, er kommet til”, oplyser Per Sønderup.

Toplinje under pres

Trods kundetilgang og stigende udlån er Jutlander Banks toplinje under pres. Det skyldes hovedsageligt den stadigt faldende rentemarginal.

Nettorente- og gebyrindtægterne i de tre første kvartaler lyder på 520 millioner kroner i 2017 mod 544 millioner i 2016.

Bag tallene ligger en stigning i gebyrindtægterne som følge af stigende aktivitet på boligmarkedet og blandt investeringskunder – og et fald i nettorenteindtægterne.

”De lavere renteindtægter kan vi kun imødegå ved at forøge vores udlån, og vi fornemmer da også en vis grøde i det lokale erhvervsliv og i landbruget. Det positive er, at Jutlander Bank har både den soliditet og den likviditet, der muliggør udlånsvækst,” påpeger Per Sønderup.

Meget tilfredsstillende

Banken betegner i kvartalsregnskabet sit resultat på 240 millioner kroner før skat og 194 millioner efter skat som ”meget tilfredsstillende”.

Den primære indtjening – altså indtjeningen før kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og skat – landede på 169 millioner kroner i de tre første kvartaler af 2017. Det er et fald på 34 millioner kroner i forhold til året før. Denne tilbagegang havde banken forventet på grund af den faldende rentemarginal og det lave renteniveau, der betyder et meget lavt renteafkast af bankens overskudslikviditet.

For hele året forventer Jutlander Bank en primær indtjening på mellem 215 og 225 millioner kroner.

Om Jutlander Bank

Jutlander Bank har omkring 105.000 kunder, 465 medarbejdere og 28.500 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden, som støtter almennyttige tiltag i bankens virkeområde. Ud over hovedsædet i Aars og et stort områdecenter i Hobro har banken afdelinger på 24 adresser i Himmerland, Fjerritslev, Aalborg, Aarhus, Vejle og København.

 

Uddrag af resultatopgørelsen
(i mio. kr.)

3. kvartal
 2017

3. kvartal
 2016

2016

Netto rente- og gebyrindtægter

520

544

724

Kursreguleringer

61

51

61

Udgifter til personale og administration

-362

-346

-463

Nedskrivninger og tab på udlån mv.

+11

-80

-95

Resultat før skat

240

173

239

Resultat efter skat

194

140

193

Uddrag af balancen
(i mio. kr.)

30/9
 2017

30/9
 2016

31/12
 2016

Udlån

8.210

7.826

7.850

Garantier

3.386

2.853

2.755

Indlån inkl. puljelån

12.697

12.042

12.303

Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital

2.743

2.541

2.594

Egenkapital

2.810

2.608

2.660

Balance

16.300

15.470

15.733

Andre nøgletal

30/9
 2017

30/9
 2016

31/12
 2016

Kernekapitalprocent

17,3

17,8

18,6

Kapitalprocent

19,0

19,6

20,4

Individuelt solvensbehov i procent

9,1

10,7

10,0

Kapitaloverdækning i procentpoint

9,9

8,9

10,4

Summen af store eksponeringer, pct.

0,0

0,0

0,0

Periodens nedskrivningsprocent

+0,1

0,7

0,8

Udlån i forhold til egenkapital

2,9

3,0

3,0