Sparekassen Danmark

Fra aktionær til garant

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om ombytning af aktier i Jutlander Bank til garantkapital i Sparekassen Danmark. 

 • Hvad er garantkapital?

Garantkapital er ansvarlig kapital – ligesom aktier. Men som garant ejer du ikke en del af sparekassen – modsat aktionærer. Garantsparekasser er selvejende og bygger på den tanke, at den lokale sparekasse er til for lokalsamfundets skyld. Og det bakker garanterne op om.

 • Hvilken kurs får jeg for mine aktier?

Dine aktier i Jutlander Bank ombyttes til garantbeviser i Sparekassen Danmark til en kurs på 350 kroner pr. aktie.

 • Hvor mange garantbeviser får jeg pr. aktie?

1 garantbevis i Sparekassen Danmark er på kr. 1.000. Hvis antallet af aktier ikke er deleligt med 1.000 kroner, vil et overskydende beløb blive udbetalt kontant til din afkastkonto.

3 aktier á 350 kroner (1.050 kroner) vil udløse 1 garantbevis og 50 kroner i kontanter.

2 aktier á 350 kroner (700 kroner) vil udløse 0 garantbeviser og 700 kroner i kontanter.

 • Hvorfor er prisen landet på 350 kroner?

Prisen er forhandlet mellem bestyrelserne hos Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank ud fra en helhedsbetragtning, hvor blandt andet elementer som økonomi, synergier, fremtidigt DNA, arbejdspladser og fremtidsperspektiver har indgået som væsentlige elementer

 • Får jeg så en god pris for mine aktier?

Det afhænger af, hvilken pris du betalte for dine aktier, da du købte dem.

Hovedparten af aktionærerne fra tidligere Sparekassen Himmerland købte til kurs 250 i forbindelse med børsnoteringen i 2006.

Hovedparten af aktionærerne fra tidligere Sparekassen Hobro købte til kurs 150 i forbindelse med fusionen i 2014.

Husk også, at du som aktionær løbende har modtaget udbytte.

 • Hvilken rente får jeg af min garantkapital?

Fordi garantkapital er ansvarlig kapital, tilstræber sparekassen at give dig en høj forrentning af dit indskud. Det er sparekassens repræsentantskab, der – når året er omme, og årsregnskabet foreligger – afgør, hvilken rente garanterne skal have.

Vi hverken kan eller må stille dig en bestemt forrentning i udsigt på forhånd. Men det er ambitionen i Sparekassen Danmark at ramme et niveau omkring 2,75 pct. pr. år.

 • Har jeg andre fordele ved at være garant?

Ja.

Dels bliver du en del af demokratiet i Sparekassen Danmark. Du bliver valgbar og har stemmeret ved valget til repræsentantskabet, der er sparekassens øverste myndighed. Du har 1 stemme for hver 1.000 kroner, du har i garantkapital. Hver garant kan dog maksimalt have 20 stemmer.

Dels kan du få rabat på lån, kreditter og betalingskort.

Jutlander Banks fordelskoncept fortsætter indtil videre for tidligere Jutlander-kunder. I Jutlander Bank havde fordelskunder, der samtidig var aktionærer med et vist antal aktier, adgang til ekstra fordele. I Sparekassen Danmark har garanter adgang til de ekstra fordele. Garanter fra 18 til 27 år skal have tegnet for 3.000 kr. i garantkapital for at opnå de ekstra fordele. For garanter på 28 år og derover er grænsen 10.000 kr.   

 • Løber jeg en risiko ved at være garant?

Ja. Garantkapital er en del af sparekassens egenkapital og hæfter derfor for sparekassens forpligtelser. Med andre ord står den ansvarlige indskudskapital bagest blandt kreditorerne i tilfælde af sparekassens eventuelle konkurs.

Garantkapital er altså ikke dækket af Garantiformuen (som tidligere hed Indskydergarantifonden).

 • Kan jeg få garantkapitalen udbetalt, når jeg ønsker det?

Ja – og nej.

Garanternes indskud er en del af sparekassens kapitalgrundlag. Derfor er der grænser for, hvor stor en del af den samlede garantkapital sparekassen må udbetale.

Det er dog vigtigt at understrege, at Sparekassen Vendsyssel aldrig har ramt dette loft. Der er nemlig løbende kommet mere garantkapital til, end eksisterende garanter har ønsket at trække ud.

 • Hvordan kan jeg få garantkapitalen udbetalt?

Du kontakter sparekassen og beder om det. Så kommer dit ønske på en garantbørs, som sparekassen behandler en gang om måneden. Så du må påregne en vis ekspeditionstid.

 • Hvornår tilskrives renten på min garantkapital?

Renten fx for 2021 tilskrives, efter at repræsentantskabet har fastsat den i marts eller april 2022.

Hvis du ønsker at få din forretnignen for 2021 med, kan garantbeviskontoen altså først opgøres endeligt, når renten er tilskrevet foråret. Du kan dog goså fraskrive dig retten til forretningen, hvis du ønsker at få din garantbeviskionto opgjort endeligt med det samme. Hvis du ønsker at få garantkapitalen udbetalt og samtidig ønsker at opretholde retten til forretningen, kan du ansøge om dette. Garantbeviskontoen kan i dette tilfælde først endeligt opgøres, når renten er tilskrevet. 

 • Hvordan beskattes en gevinst i forbindelse med ombytningen?

Hvis dine aktier er købt for frie midler, beskattes din gevinst som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27 % op til 56.500 kr. og 42 % for beløb derover.

Hvis dine aktier er købt for pensionsmidler, indgår gevinsten i den normale beregning af PAL-skatten (p.t. 15,3 %), som afregnes via pensionsopsparingen.

 • Skal jeg gøre noget aktivt for at få ombyttet mine aktier?

Hvis du var aktionær og samtidig kunde i enten Jutlander Bank eller i Sparekassen Vendsyssel, skal du ikke gøre noget. Ombytningen sker helt automatisk.

Er du derimod hverken kunde i Jutlander eller Vendsyssel, konverteres dine aktier ikke automatisk, idet vi ikke er i besiddelse af dine legitimationsoplysninger. Du får værdien af dine aktier udbetalt til oktober, med mindre du i løbet af september henvender dig til Sparekassen Danmark og beder om at blive garant.

 • Er der grænser for, hvor meget eller lidt jeg kan indskyde i garantkapital?

Alle dine aktier i Jutlander Bank bliver ombyttet – uanset beløb.

Men ellers gælder den regel, at hver garant skal tegne sig for minimum 5.000 og maksimum 500.000 kroner. Højere indskud kræver godkendelse af sparekassens bestyrelse.

 • Hvad sker der, hvis jeg havde flere aktieposter i Jutlander Bank?

Hvis du fx havde 100 stk. for frie midler, 100 stk. i ratepensionsdepot og 100 stk. i aldersopsparingsdepot, får du tre garantkonti.

Når man har garantkapital som en del af en pensionsordning, så bliver der lavet en ”underkonto” til ”hovedkontoen”. Så kan vi opgøre PAL-skat mv. for hver enkelt ordning.

 • Hvorfor er Sparekassen Danmark en garantsparekasse og ikke et A/S?

De danske garantsparekasser bygger på en historisk tradition om, at man i fællesskab kan skabe grobund for vækst og udvikling i sit lokalsamfund. Det er historisk sket ved, at kunder i sparekassen indskyder risikovillig kapital – garantkapital – som er basis for, at sparekassen kan udvikle sig med en stærk forankring i lokalsamfundet.

Jutlander Bank A/S var jo  en fusion mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro. Begge sparekasser var tidligere garantsparekasser, ligesom Sparekassen Vendsyssel var. Ved fusionen bliver Sparekassen en garantsparekasse, fordi den konstruktion passer til vores fælles DNA.

 • Hvorfor var Jutlander Bank så et A/S?

Sparekassen Himmerland gik fra garantsparekasse til A/S i 2006, og efter den ligeværdige fusion i 2014 med Sparekassen Hobro fortsatte Jutlander Bank som et aktieselskab.

Baggrunden herfor var blandt andet, at garantsparekasser i 0’erne begyndte at komme under pres, ikke mindst fra EU, for hvem konstruktionen med selskaber uden ejere var uforståelig.

Siden har der indfundet sig en forståelse og accept af selskabskonstruktionen, og de tiltag imod garantsparekasser, som var på vej, er taget af bordet igen.

Samfundsmæssigt er der også noget ”politisk korrekt” – i ordets bedste forstand – ved en konstruktion, hvor der ikke kan sidde nogle ejere fjernt fra vores lokalområde og tjene penge i form af aktieudbytte af vores lokale drift.

Desuden stiller det os friere i forhold til kommunikation med medarbejdere, repræsentantskab og offentligheden, at vi ikke længere er underlagt de børsretlige regler, som – med god grund – er meget stramme, hvad informationsrækkefølge angår.